Pappor mer inblandade i sina barns vårdnad

Antalet vårdnadstvister har mer än fördubblats under de senaste 10 åren; 2005 var de 2.628, jämför då med antalet som var 2014 då de var så många som 5.692. Fortsätter de att öka i samma takt kommer vi snart att både ha en stor brist på erfarna advokater och brist på tider i tingsrätterna för att ta itu med dessa vårdnadstvister. Det är på många sätt synd att oenigheterna ökar när det kommer till barns vårdnad, umgänge och boende. Det är trist då de blir rättsfall. I framtiden kan det uppstå stora behov av att det finns kompeteneta advokater inom alla rättsfall. Många som är berörda i dessa vårdnadstvister, efterfrågar myndigheter som kunde hjälpa föräldrar som inte kan komma överens, om möjligheter att medla i dessa fall. Man tänker sig att det på så sätt skulle kunna undvikas att bli en rättslig process om det fanns någon myndighet som kunde medla mellan tvistande föräldrar.

Behov av advokater som tar strid för barns rättigheter

Det finns ett stort behov av advokater som tar strid för barns rättigheter i de fall när föräldrar strider om barns boende, vårdnad och umgänge. Det är som om föräldrarna i dessa vårdnadstvister förlorar perspektivet för sina egna barn och tvistar om oviktiga saker, när det faktiskt är viktigt att barn skyddas om de blir utsatta för våld, övergrepp och misshandel. Är den ena föräldern missbrukare, kriminellt eller narkoman, är det givet att det inte är bra för barn att växa upp i en sådan miljö. Det enda sättet att skydda de barnen är att inte den som brukar våld eller övergrepp mot sitt barn, är att de inte har vårdnaden om sina barn, eller boendet och att de har ett begränsat umgänge tillsammans med andra. Som förälder kan man faktiskt hålla kontakten med sina barn via telefonsamtal, via brev och på andra sätt hålla uppe kontakten med sina egna barn.

Mer närvarande pappor viktigt

Att pappor vill vara närvarande i sina barns liv måste ju ändå ses som något positivt, men i detta "positiva" måste vi samtidigt inte glömma barnets perspektiv. Ett barn, har åtminstone enligt FN:s barnkonvention, rätt till ett liv fritt från våld, övergrepp och vanvård. Ett barn har rätt till att få bo i trygghet, få stimulans, en bra skolgång och meningsfull fritid. Här måste man väl ändå anse att barnens rätt till en trygg tillvaro måste vara viktigare än föräldrars rätt till sina barn.

23 Dec 2018