Vad är LVU?

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortat LVU, är en lag som behandlar tvångsomhändertagande av barn och unga upp till 18, i vissa fall 20 års ålder. Föräldrar till barn som tvångsomhändertas har i domstol rätt till ett offentligt biträde, en advokat som företräder en själv och barnet. Man har även rätten att utse advokat själv.

Kriterier för omhändertagande

För att ett barn ska tvångsomhändertas enligt LVU krävs antingen att den unges hemförhållanden är så pass dåliga att den unges hälsa eller utveckling kan skadas, eller att den unge genom eget agerande, till exempel missbruk eller prostitution, utsätter sig för psykisk eller fysisk skada.

Det är socialtjänsten som gör den utredning som ligger till grund för ett tvångsomhändertagande. Man skickar därefter in en ansökan om omhändertagande till förvaltningsrätten som tar ett beslut. Om socialtjänsten anser att omhändertagandet bör ske akut kan man låta barnet omhändertas och inom en vecka skicka in en ansökan till förvaltningsrätten.

Ett tvångsomhändertagande kan utgöra ett stort trauma för den unge, och denna faktor bör också vägas in vid ett beslut. Det är en mycket svår balansgång socialnämnden har att gå, och det är svårt att få fram klara fakta gällande hemförhållanden och den unges välbefinnande. Det gör att många utredningar har brister, och är man en förälder som fått sitt barn omhändertaget på det man själv tycker är felaktiga grunder har man mycket att vinna på att anlita en advokat man har förtroende för.

Rättegång

När förvaltningsrätten fått in en ansökan om omhändertagande kallar man till en muntlig förhandling med alla parter. Vardera föräldern och även den unge har rätt till ett offentligt biträde, alltså en advokat som företräder en. Om barnet är under 15 år är det offentliga biträdet dess ställföreträdare och har att ta ställning till vad som är bäst för barnet och agera utifrån detta.

Placering

Till att börja med placeras den unge i ett jourhem i väntan på förvaltningsrättens beslut. Tar rätten beslut om placering av den unge ska denne placeras i ett familjehem utsett av socialnämnden. Det finns olika typer av familjehem beroende på barnets historia och problematik, exempelvis finns speciella ungdomshem för ungdomar med missbruksproblem.

Under tiden den unge är tvångsomhändertagen är det socialtjänsten som har ansvaret för vårdnaden i stället för den unges ordinarie vårdnadshavare. Socialtjänsten ska minst var sjätte månad följa upp beslutet och se om vården ska fortsätta eller om omständigheterna ändras. Denna halvårsvisa uppföljning ska pågå tills barnet fyllt 18 år.

Läs mer här

22 Nov 2017